Spoznajte KPI’s pre ľudské zdroje

Zlepšiť sa v riadení ľudí je nemožné, ak nemeriate výsledky svojej práce. Ako zistíte, že sa vám darí, ak nedefinujete, ako dobrý výkon vyzerá a ako ho zmerať? A ako zistíte, či sa časom zlepšujete alebo skôr zhoršujete? Na meranie úspechu potrebujete jasný ukazovateľ. KPI‘s, kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti ľudských zdrojov, hrajú zásadnú rolu v maximálnom využití údajov o zamestnancoch a ich riadení.

„Bez dát ide iba o ďalší názor“, povedal kedysi známy americký štatistik a konzultant Dr. William Edwards Deming.

Čo sú KPI’s v HR

Kľúčové ukazovatele výkonnosti ľudských zdrojov (HR KPI’s) sú metriky, ktoré sa používajú na zistenie, ako je HR úspešné v napĺňaní HR stratégie. 

Stratégia ľudských zdrojov nadväzuje na firemnú stratégiu. Medzi HR KPI’s sú vybrané také metriky, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie HR stratégie a obchodných cieľov firmy. 

Inak povedané – existuje množstvo HR metrík, ktoré pomáhajú v riadení HR procesov, ale neodzrkadľujú efektivitu plnenia HR stratégie. Nepatria preto nutne medzi kľúčové ukazovatele výkonnosti pre HR. Ide napríklad o metriky, ako napríklad priemerná dĺžka obsadenia pozície, spokojnosť so vzdelávaním, priemerná mzda, a pod.

Tak ako je jedinečná stratégia firmy, rovnako jedinečné sú pre každú firmu aj HR KPI’s.

Príklady KPI’s pre ľudské zdroje

Nižšie uvádzame vybrané KPI’s pre oblasť riadenia ľudských zdrojov (podľa AIHR):

KPIDefinícia
Produktivita Vo všeobecnosti vyjadrená ako pomer celkových tržieb a odpracovaného času všetkých zamestnancov za daný časový úsek. Vyjadrenie produktivity je v niektorých segmentoch náročná. Alternatívne sa tiež využíva prepočet Tržby na zamestnanca alebo Zisku na zamestnanca.
Employee Net Promoter Score (eNPS)Vyjadruje, do akej miery zamestnanec odporúča prácu pre danú spoločnosť.
Pomer personálnych nákladov Vyjadrený ako pomer personálnych nákladov k celkovým nákladom spoločnosti.
Kvalita náboruPomer novo prijatých zamestnancov s dobrým ročným hodnotením manažéra k celkovému počtu prijatých zamestnancov.
Efektivita školeniaVyjadrený ako úroveň plnenia stanovených cieľov vďaka školeniu.
Fluktuácia do 1 rokuPomer počtu zamestnancov odídených do 1 roku od nástupu k celkovému počtu zamestnancov.
FluktuáciaPomer počtu odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov.
Dobrovoľná fluktuáciaPomer počtu dobrovoľne odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov.
Nedobrovoľná fluktuáciaPomer počtu nedobrovoľne odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov.
Nechcená fluktuáciaPomer počtu vysoko výkonných odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov.
Miera absenciePomer počtu dní absencie a počtu pracovných dní na TPP, nezahŕňa dovolenky alebo materské dovolenky.
Náklady absencieCelkové náklady na neprítomnosť zamestnancov a na zvládnutie ich neprítomnosti.
Index motivovanosti a/alebo angažovanostiZistený cez prieskum motivovanosti a angažovanosti so zameraním na jednotlivé motivačné faktory.
Spokojnosť s benefitmiCelková spokojnosť s nastavenými benefitmi zistená obvykle pomocou prieskumu spokojnosti zamestnancov.
Miera povýšeníPomer počtu povýšení k celkovému počtu zamestnancov.
Index inovatívnostiVyjadruje počet inovácií, ktoré priniesli zamestnanci.

Metriky pre HR

Ak vám nestačia metriky uvedené vyššie a hľadáte pomocné metriky jednotlivých HR procesov, môžete sa inšpirovať v tabuľke nižšie.

OblasťMetrikaDefiníciaOdporúčaná frekvencia
FirmaTržby na zamestnancaPomer celkových tržieb k počtu zamestnancov.Mesačne
FirmaZisk na zamestnancaPomer zisku k celkovému počtu zamestnancov.Mesačne
FirmaRozsah riadeniaPomer počtu riadiacich pracovníkov k celkovému počtu zamestnancov.Ročne
Firma360- stupňová spätná väzbaVýstupy z 360-stupňovej spätnej väzby.Ročne
FirmaFluktuácia po oddeleniachPomer počtu odídených zamestnancov oddelenia k celkovému počtu zamestnancov oddelenia ku koncu obdobia. Ročne
Adaptácia nového zamestnancaSpokojnosť / angažovanosť nového ZMZistená pomocou prieskumu spokojnosti.Na konci adaptácie
Adaptácia nového zamestnancaRetencia nového náboruPomer nových zamestnancov, ktorí ostali vo firme dlhšie než 18 mesiacov k celkovému počtu nových nástupov v rovnakom období.Polročne
Nábor a výberDoba obsadenia pozíciePočet dní na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií od zadania požiadavky.Priebežne
Nábor a výberNáklady na obsadenie pozíciePriemerné náklady potrebné na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií.Priebežne
Nábor a výberVýberový pomerPomer počtu prijatých kandidátov k celkovému počtu kandidátov.Polročne
Nábor a výberFluktuácia po pozíciáchPomer počtu odídených zamestnancov z jednotlivých pracovných pozícií k celkovému počtu zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách.Polročne
Nábor a výberMiera externého náboruPercentuálna hodnota počtu prijatých zamestnancov z vonkajšieho prostredia k počtu ZM spoločnosti.Ročne
Nábor a výberMiera interného náboruMiera toho, koľko voľných pozícií bolo obsadených internými ZM v pomere k počtu ZM spoločnosti.Ročne
Nábor a výberEfektivita zdroja náboruPomer počtu kandidátov cez zdroj k celkovému počtu impresií cez zdroj inzercie.Priebežne
Nábor a výberNáklady na zdroj náboruPomer nákladov na inzerciu prostredníctvom zdroja náboru k počtu kandidátov prijatých do pracovného pomeru.Ročne
Pracovná silaDiverzitaPomer počtu žien k celkovému počtu  zamestnancov, resp. pomer počtu mužov k celkovému počtu zamestnancov.Ročne
Pracovná silaPriemerný vekPriemerný vek všetkých zamestnancov spoločnosti.Ročne
Pracovná silaVeková diverzitaZastúpenie generácií X, Y a Z v spoločnosti.Ročne
Pracovná silaPriemerná doba zamestnaneckého pomeruPriemerný počet rokov (zaokrúhlených na jedno desatinné miesto) odpracovaných v spoločnosti.Ročne
Pracovná silaPomer materských dovoleniekPomer počtu zamestnankýň s odchodom na materskú dovolenku k celkovému počtu zamestnancov.Ročne
Pracovná silaPomer dôchodkovPomer počtu zamestnancov s odchodom do dôchodku k celkovému počtu zamestnancov.Ročne
Vzdelávanie a rozvojČas školenia na ZMPočet hodín školení na zamestnanca.Ročne
Vzdelávanie a rozvojNáklady na školenia na ZMNáklady na školenia prepočítané na ZM.Ročne
Vzdelávanie a rozvojPenetrácia školeníPercentuálna hodnota ZM z celkového počtu ZM, ktorí boli celkovo preškolení za dané obdobie.Ročne
Odmeňovanie a benefityVariabilná zložkaPomer variabilnej zložky mzdy k celkovej mzde.Kvartálne
Odmeňovanie a benefityVariabilná zložka po pozíciáchPomer variabilnej zložky mzdy k celkovej mzde po pracovných pozíciách.Kvartálne
Odmeňovanie a benefityBenefityPomer hodnoty benefitov k celkovej mzde.Kvartálne
AngažovanosťDôvody absenciePomer počtu dní jednotlivých druhov absencie k celkovému počtu dní absencií.Kvartálne
Riadenie výkonuRealizácia ročného hodnoteniaPomer počtu realizovaných ročných hodnotení výkonnosti k celkovému počtu možných hodnotení.Ročne
Riadenie výkonuPočet realizovaných FBPriebežná spätná väzba 1 na 1.Kvartálne
Riadenie výkonuMiera povýšeníPomer počtu povýšení k celkovému počtu zamestnancov.Ročne

KPI’s – dobrý sluha, zlý pán

Tak ako v mnohých iných prípadoch, tak aj tu platí, že menej je niekedy viac. Nie je nič horšie, ako keď firma zahlcuje svojich ľudí vyhodnocovaním ukazovateľov, ktoré nič nehovoria a ani nepomáhajú v ďalšom manažérskom rozhodovaní. Vyberajte preto svoje KPI’s a metriky rozumne. Ujasnite si, či vám ide o pohľad do minulosti, trend vývoja a zhodnotenie aktuálneho stavu alebo hľadáte KPI’s, ktoré dokážu predpokladať vývoj do budúcna. Iba takto KPI’s naozaj slúžia a sú pomocníkom v napĺňaní HR stratégie a stratégie firmy.

Zaujíma vás viac o nastavení KPI’s? Stále váhate, ktoré z nich vybrať pre naplnenie vašej stratégie? Oslovte nás.