Hore

Konzultácie

Biznis konzultácia, poradenstvo, či mentoring je rýchlou a efektívnou cestou pri hľadaní riešenia našich klientov. Klientovi umožňuje využiť skúsenosti konzultanta z prvej ruky, a to pri dosiahnutí biznisových cieľov, pre zlepšenie orientácie v problematike, pri rozhodovaní, ale aj rozvoji svojich zručností a osobnostnom raste. Predstavte si množstvo školení, ktoré by ste potrebovali získať na špecializáciu v riadení výkonnosti tímov alebo pre budovanie značky? Koľko by to asi stálo? Získali by ste informácie, ktoré práve potrebujete riešiť? Možno áno. S istotou sa dá povedať, že by to nebolo tak efektívne, ako keď máte k dispozícii svojho konzultanta na svoje konkrétne ciele. A to práve robíme v rámci konzultácií. Nemíňame čas a peniaze. Prinášame rýchle a efektívne riešenia.

V čom vieme pomôcť?

1. Manažment ľudských zdrojov

Podporujeme firmy, ktorým záleží na spokojnosti ich ľudí. Pomáhame lídrom, HR profesionálom a podnikateľom vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Premyslene a s jasnou stratégiou, nákladmi pod kontrolu a na základe sledovaných ukazovateľov. Nastavujeme procesy alebo pomáhame so zlepšením už zabehnutých vecí. V rámci spolupráce ponúkame interim manažment ľudských zdrojov, osobný a online mentoring, HR audit, partnerstvo pri zavádzaní zmien a implementačné workshopy.


2. Stratégia a riadenie firmy

Efektivita firmy úzko súvisí s tým ako je nastavené jej smerovanie a ako efektívne sú robené rozhodnutia v nej. Pomáhame vytvoriť jasné smerovanie firiem cez víziu, misiu, hodnoty a pomôcť s implementáciou. Pokiaľ je jasný smer, pustíme sa do nastavenia efektívneho riadenia v zmysle stanovených priorít, plánov a popisu procesov. V zabehnutých firmách optimalizujeme už zavedené plány a procesy podľa výsledkov analýzy riadenia alebo definovaných potrieb klienta.


3. Riadenie výkonnosti manažérskych a obchodných tímov

Zdravie firmy a jej úspech z dlhodobého hľadiska nezávisí iba od dobre nastavenej stratégie. Najdôležitejší sú v tomto ohľade ľudia s ich jasnými rolami. Ľudia, ktorí sú pravidelne motivovaní, podporovaní pri zlepšovaní ich výkonu a povzbudzovaní k rozvoju kompetencií, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie výsledkov. Tvoríme komplexný systém riadenia výkonnosti, ktorý zahŕňa plánovanie, vyhodnocovanie, nastavenie motivačných schém (tzn. odmeňovanie) a plánu rozvoja.


4. Právna podpora

Zastrešujeme oblasť práva obchodných spoločností v ktorejkoľvek etape existencie spoločnosti. Pomôžeme so zmluvnými vzťahmi a vieme Vás chrániť pri vstupe investora a kapitálu do Vašej spoločnosti a pri predaji obchodných podielov. Zabezpečujeme sídlo spoločnosti a s tým súvisiace služby. Vieme poradiť v oblasti pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov a v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR). Vyznáme sa v ePrivacy: možnosti a limity sledovania správania Vašich klientov na internete, prípadne v predajni a poradíme Vám s vhodnými nástrojmi na podporu predaja. Pomôžeme s predpismi pri označovaní a balení tovarov, potravín, liekov a zdravotných pomôcok. Tvoríme interné predpisy, prípadne Vám vieme zabezpečiť vhodného partnera pre špecifické oblasti ako BOZP, PO, dopravné hospodárstvo, tepelné hospodárstvo.


Ako pracujeme?


/1

Ozrejmenie očakávaní a cieľov klienta

Uskutočňuje sa v rámci prvého stretnutia s cieľom zistiť, akú potrebu má klient. Súčasťou úvodných stretnutí je definovanie ako zmeriame úspešnosť našej spolupráce.

/2

Zistíme východiskový stav

Východiskovú situáciu popíše samotný klient alebo si využijeme niektorý z nástrojov na analýzu alebo diagnostiku.

/3

Odsúhlasíme si riešenie a zrealizujeme

Klient má po dodaní riešenia neustálu podporu po telefóne alebo emailom.

/4

Následne podporujeme

Klient má po dodaní riešenia neustálu podporu po telefóne alebo emailom.

/5

Vyhodnotíme úspešnosť

Zhodnotíme si, do akej miery sa naplnili očakávania a ciele a určíme si spoločne ďalší postup.


Analýzy, prieskumy a diagnostika

Prostredníctvom analýz a prieskumov umožňujeme určiť aktuálny stav procesov: čo už funguje a kde je priestor na vylepšenie. Často sú pomocníkom k určeniu, z ktorého konca začať so želanou zmenou. Osobnostná diagnostika zase pomáha poznať silné, slabé stránky a motívy ľudí a určiť tak vhodnosť pre obsadenie určitej pracovnej pozície, spoznanie seba samého alebo zistenie, aké oblasti zvoliť k osobnostnému rastu a rozvoju pre seba, či v tíme. Sme certifikovaným partnerom Hogan Assessment System.  

Aké nástroje na analýzu a diagnostiku využívame?

  • Hoganov osobnostný dotazník (HPI)
  • Hoganov rozvojový test (HDS)
  • Hoganov inventár motívov, hodnôt a preferencií (MVPI)
  • Dotazník Štýly vedenia na rozvoj vodcovstva
  • Analýza riadenia
  • Analýza výkonnosti
  • Personálny audit
  • Analýza vzdelávacích potrieb
  • 360 stupňová spätná väzba