Hore

Personálny audit

Potrebujete zanalyzovať úroveň riadenia a efektivitu HR procesov? Chcete vyhodnotiť schopnosť zamestnancov vykonávať im zverené pracovné úlohy – ich kompetencie a potenciál pre firmu do budúcna? Zaujíma vás vyťaženosť vašich ľudí a chcete odstrániť duplicitné a zbytočné činnosti? Alebo potrebujete zistiť, či nemáte nedostatok či prebytok zamestnancov a na jednotlivých pracovných pozíciách?

Personálny audit poskytuje nezávislú a odbornú analýzu ľudských zdrojov a ich riadenia v organizácii.

Kedy realizovať personálny audit?

 • Keď chcete vyhodnotiť aktuálny stav vašich HR procesov a určiť fungujúce oblasti a oblasti, ktoré je potrebné vylepšiť.
 • Keď chcete spoznať úroveň kompetencií vašich ľudí, identifikovať talenty a určiť v čom sa potrebujú rozvíjať do budúcna.
 • Keď chcete zhodnotiť aktuálny stav pracovnej sily, vyťaženosť ľudí e efektivitu ich práce.
 • Keď potrebujete zrevidovať pracovno-právnu dokumentáciu a interné smernice v súlade s platnou legislatívou.
 • Keď usilujete o certifikáciu podľa ISO 9001 alebo štátnu dotáciu.
 • Keď sa chcete dozvedieť o skrytých nedostatkoch a máte ambíciu ich odstrániť.
 • Keď vám záleží na vašich ľuďoch a podpore pre nich.

Aké druhy auditov realizujeme?

 1. Audit riadenia HR, ktorý je zameraný na preskúmanie úrovne riadenia HR a jednotlivých HR procesov
 2. Skill Gap Analysis na určenie rozdielu medzi aktuálnou úrovňou kompetencií zamestnancov a požiadavkami na ich kompetencie do budúcna, s ohľadom na strategické ciele firmy.
 3. Analýza a meranie práce, ktorá slúži na zistenie vyťaženosti zamestnancov a efektivitu ich práce s návrhom na odstránenie zbytočných a duplicitných činností.

Ako prebieha audit?


Zdrojom údajov pre analýzu sú:

 1. Vstupná dokumentácia firmy
 2. Vyplnené online dotazníky, prieskumy a diagnostika
 3. Absolvované osobné rozhovory o preverovaných oblastiach s účastníkmi auditu

Kto sa zúčastňuje auditu?

Základným atribútom auditu je zaručenie objektivity výsledku. Práve preto je tak významná realizácia auditu nestranných externým konzultantom.

Ako ďalší hodnotitelia môžu byť zvolení jednak líder či majiteľ firmy, samotní členovia HR tímu, líder HR tímu, ale tiež vedenie spoločnosti a členovia iných tímov.


Aké sú výstupy?

Výstupom auditu je súhrnná správa, v rámci ktorej firma získava pohľad na aktuálny stav pracovnej sily, úrovne ich kompetencií alebo úroveň HR procesov podľa druhu realizovaného auditu.

Správa zahŕňa výsledky prieskumov, dotazníkov, rozhovorov ako číselné, grafické a slovné hodnotenie zo strany nominovaných hodnotiteľov a aj zo strany externého konzultanta.

Súčasťou správy je aj:

a) zhrnutie silných stránok a toho čo funguje,

b) sumár odporúčaní na zlepšenie s určením priorít a postupnosti na realizáciu potrebných zmien.


Oblasti auditu zameraného na riadenie HR:

 • Organizácia
 • Štruktúra a organizácia HR
 • Budovanie značky zamestnávateľa
 • Nábor a výber
 • Adaptácia nového zamestnanca
 • Pracovný poriadok a súlad s legislatívou
 • Vzdelávanie a rozvoj
 • Riadenie výkonnosti
 • Odmeňovanie a benefity
 • Angažovanosť zamestnancov
 • Ukončenie pracovného pomeru

Máte záujem o personálny audit?

Chcete sa poradiť ohľadom druhov auditu?