Viete, ako včas rozpoznať syndróm vyhorenia?

Vyhorenie sa týka nás všetkých. Jeho prevencia je dôležitá zvlášť v období, keď naše pracovné alebo životné podmienky nie sú úplne vyhovujúce. Vyhorenie totiž priamo súvisí s nižšou angažovanosťou ľudí a s vyššou mierou fluktuácie. Znížený výkon firmy či nevyhnutná výmena zamestnanca potom znamenajú zbytočné náklady navyše. Ako teda rozpoznať vyhorenie, aké sú jeho rizikové faktory a ako mu predísť? 

Spoznajte signály

Syndróm vyhorenia sa objavuje ako reakcia na dlhodobé stresové faktory v zamestnaní. Dôležité je vedieť, že ide o záťaž, ktorá úzko súvisí s pracovným prostredím a vzťahmi na pracovisku. 

Podľa americkej psychologičky Christiny Maslach má 3 hlavné prejavy:

 1. Strata energie = VYČERPANIE

Typicky sa prejavuje ako strata energie, oslabenie a neuveriteľná emočná únava aj pri jednoduchých úkonoch. 

 1. Strata nadšenia = CYNIZMUS A ODPOJENIE

Pozorovať môžeme neprimeraný až negatívny postoj k ľuďom – ku klientom aj ku kolegom. V bežných situáciách je vidieť netrpezlivosť a podráždenosť, v krízových situáciách aj agresivitu a krik. Veľmi častá je strata ideálov, hodnôt a viery v prácu a vo firmu ako takú. Dotyčný zároveň stráca vidinu možného zlepšenia. Vzťahy na pracovisku sa zhoršujú a negativizmus sa vo firme šíri ako nákaza. 

 1. Strata sebavedomia = POCITY NESCHOPNOSTI VYKONÁVAŤ PRÁCU

Čím viac je človek vyčerpaný a odpojený od práce, tým menej je efektívny. Nasleduje spochybňovanie svojich schopností splniť požiadavky práce a pocity nekompetentnosti. Následkom je znížený pracovný výkon a kvalita odvedenej práce. 

Vyhorenie sa môže prejavovať aj fyzicky. Môžeme pozorovať opakované bolesti hlavy, svalov, žalúdočné problémy, zníženú imunitu, zmenu chuti do jedla a poruchy spánku. Často dochádza k nadužívaniu rôznych stimulantov, ako napr. kávy, nikotínu, alkoholu a liekov, čo ešte viac prehlbuje zlú fyzickú a duševnú kondíciu človeka. Aj napriek tomu, že telo vysiela signály, typické je popieranie varovaní vlastného tela, že niečo nie je v poriadku.

Komu hrozí vyhorenie?

Prvé bádanie o vyhorení bolo zamerané na pomáhajúce profesie, medzi ktoré patria zdravotníci, učitelia či pracovníci v službách. Práve tí majú prácu silne orientovanú na potreby druhých. Vyhorenie býva aj fenoménom mnohých manažérov, ktorí sú často silne orientovaní na výkon a majú ambície dosiahnuť skvelé výsledky. Vyhorenie sa tiež týka profesií, pri ktorých je častá nadmerná záťaž alebo časový stres (napr. letoví dispečeri, požiarnici). Ohrozené sú tiež profesie typické rutinnou činnosťou (napr. vo výrobe), či čeliace negatívnym reakciám ľudí (napr. audítori, revízori). 

Vedecké štúdie potvrdzujú, že existujú osobnostné predpoklady, ktoré tvoria živnú pôdu pre vyhorenie. Sú to:

 • Perfekcionizmus. Snaha o dokonalosť a neustála túžba po nej nám dokáže uberať dôležitý čas a energiu. Je namieste zvážiť, akú prioritu majú jednotlivé úlohy a koľko času sa im oplatí venovať. 
 • Vysoký pracovný zápal a ambície môžu nahrávať vyhoreniu. Predovšetkým, keď má človek tendenciu pracovať nadčasy, a to často aj na úkor svojej pohody, priorít a záujmov. Zmysluplný je skôr dlhodobo udržateľný výkon a efektivita.
 • Znížená schopnosť delegovať pracovné úlohy prispieva spolu s vyššie uvedenými črtami k ešte väčšiemu vyčerpaniu. Rozdelenie povinností v tíme je dôležitou zručnosťou pre zachovanie vlastnej produktivity. 
 • Pesimizmus a negatívny postoj k veciam majú významný vplyv na rozvoj vyhorenia. Nezabúdajme preto, že každá minca má dve strany a náš postoj je len otázkou našej voľby.

Ak tvoria tieto črty súčasť našej osobnosti, je dobré si ich uvedomiť a pracovať s nimi tak, aby sa neobrátili proti nám v takej extrémnej forme, akou je vyhorenie. Vo firemnom prostredí je užitočné, ak manažér a HR vedia rozpoznať tieto črty, vytvárať zdravé pracovné návyky a byť pre ľudí oporou.  

6 rizikových faktorov 

Samotný stres v práci nemusí nutne znamenať hrozbu vyhorenia. Výskum naprieč rôznymi povolaniami odhalil 6 kľúčových rizikových faktorov:

 1. Pracovná záťaž

Nesúlad vzniká vtedy, keď je práce príliš veľa alebo je vykonávaná nesprávne z dôvodu nedostatku potrebných zručností. S tým súvisí vyčerpanie a zníženie schopnosti plniť pracovné očakávania. 

 1. Zapojenie

Problémy nastávajú vtedy, keď má človek zodpovednosť bez toho, aby vedel ovplyvniť rozhodovanie vo firme a meniť pracovné postupy pre efektívnejšiu prácu. Ak ľudia majú moc ovplyvňovať procesy, sú spokojnejší.

 1. Odmeňovanie

Nespokojnosť môže súvisieť s nedostatočným finančným ohodnotením, uznaním, ocenením a pocitom dobre vykonanej práce.

 1. Ľudia

Frustrácia môže vznikať pri sociálnej izolácii jednotlivca alebo pri nevyriešených konfliktoch s kolegami. Ide o vzťahy, ktoré sa vyznačujú nedostatkom podpory a dôvery.

 1. Spravodlivosť

Pocit neférovosti vzniká pri rozdieloch v mzde, nespravodlivom ohodnotení zamestnanca, neprimeranom povýšení a nedostatočne vyriešených sťažnostiach. Takéto konanie ľudia pociťujú ako nedostatok rešpektu a úcty. 

 1. Hodnoty

Konflikt s hodnotami nastáva, keď ľudia musia robiť veci, ktoré považujú za neetické alebo pracujú pre firmu, s ktorej misiou sa nevedia stotožniť. Ľudia sa tak dostávajú do situácie, kedy majú radi svoju prácu, ale nie sú v súlade s tým, akým spôsobom sa v danej firme robí.

Spoločnosť sa často nesprávne domnieva, že syndróm vyhorenia pramení výhradne z neschopnosti ľudí zvládať stres. Aj z vyššie uvedeného však vyplýva, že v mnohých prípadoch sú faktory mimo kontrolu jednotlivcov. Sú v rukách zamestnávateľov, firemnej kultúry a pracovných vzťahov. Robte preto všetko preto, aby práve vaša firma nebola nebola prostredím, ktoré plodí vyhorených ľudí. 

Potrebujete pomôcť s efektivitou práce vášho tímu? Oslovte nás.