Koučing vs. mentoring: Poznáte rozdiel?

Koučing a mentoring sú dnes bežne používanými pojmami nielen vo svete biznisu. Kým mnohí ľudia už presne vedia, čo si pod koučovaním a mentorovaním predstaviť, niektorí ešte stále tápajú alebo si tieto pojmy zamieňajú. Možno je to preto, že oba nástroje sa používajú pri osobnom a pracovnom rozvoji na dosiahnutie želaného výsledku, správania alebo prístupu. Podľa čoho si teda správne vybrať? Čo je vlastne koučovanie a ako môže pomôcť? A kedy radšej vyhľadať mentora?

Kouč je ako prievozník cez rieku, cez ktorú chce klient prejsť

Koučovanie je špeciálna forma rozhovoru. Kouč kladie koučovanému otázky, ktoré ho vedú k premýšľaniu, skúmaniu možností a hľadaniu vlastnej cesty k dosiahnutiu cieľa. Kouč nikdy nedáva rady a návody, čo má klient spraviť. Silne dôveruje klientovi, že on sám je odborníkom na svoj súkromný aj pracovný život a má dostatok vlastných nástrojov na to, aby našiel správne riešenie. Týmito nástrojmi sú jeho skúsenosti. Kouč nemusí byť expertom na tému koučovania, využíva koučovacie zručnosti. Je sprievodcom na ceste klienta k jeho cieľu a dokáže maximalizovať jeho vlastný potenciál.

Ak hľadáme niekoho, kto nám pomôže nájsť svoj cieľ, objaviť možnosti ako ho naplniť a prevziať zodpovednosť na ceste k nemu, kouč je tá správna voľba. Pomôže nám pri hľadaní správnych manažérskych rozhodnutí, pri zlepšovaní výkonu, vzťahov či vzájomnej spolupráce.

Ako Odyseus zveril svojho syna pod ochranu Mentora

Keď bájny Odyseus (od Homéra) odchádzal do vojny, mal obavy o svojho milovaného syna. Zveril ho preto pod ochranu svojho priateľa Mentora, aby ho viedol. Mentor bol starší a skúsenejší a Odyseus mu vo vedení syna dôveroval. Dnes preto pojmom mentor označujeme „učiteľa“, experta na danú tému, ktorý zdieľa svoje názory, dáva odpovede, rady a návody. Ide o priamy prenos znalostí a skúseností z jednej osoby na druhú. Pomáha rozvíjať osobnosť, zručnosti a orientovať sa v problematike, v ktorej je expertom. Inak povedané – vraví ľuďom, ako robiť ich prácu lepšie. Mentorovanie nemá špeciálnu formu, môže však prebiehať podľa vopred stanoveného plánu.

Mentora volíme, ak existuje téma, ktorú chceme riešiť a poznáme niekoho, kto túto tému dôverne pozná a má v nej bohaté skúsenosti. Mentor povie, ako „to“ spraviť najlepšie podľa toho, čo pozná a zažil on sám. V rámci firiem mentor posúva svoju expertízu na nových alebo juniornejších kolegov a pomáha rozvíjať kompetencie nad rámec bežnej pracovnej náplne pri rozvoji talentov.

Ani mentor, ani kouč

V biznisovom svete sa môžeme stretnúť aj s pojmom konzultant. Konzultant je expert, ktorý je povolaný na poskytovanie odpovedí, rád či svojho názoru. Zanalyzuje minulé kroky, aktuálnu situáciu vo firme a navrhne najefektívnejšie riešenie. Pri práci môže využívať rôzne analytické a diagnostické nástroje a techniky. Je správnou voľbou, keď potrebujeme expertnú radu na komplexné témy vo veľmi špecifickej oblasti biznisu.

V živote sa občas stretávame so situáciami, ktoré je náročné preklenúť. Vo chvíli, keď nám takéto udalosti bránia pokračovať alebo ďalej fungovať, sú sprevádzané silným emočným prežívaním či stratou energie, je čas vyhľadať pomoc psychoterapeuta. Ten využíva pri práci rôzne nástroje a komunikačné techniky pre podporu duševného zdravia a zlepšenie vzťahov klienta. Psychoterapeuta volíme, keď potrebujeme prekonať bloky, vysporiadať sa s minulosťou a dosiahnuť nápravu.

Prečo mám rada koučing?

Ak by som mala povedať, prečo sa venujem koučovaniu, tak by bola odpoveď veľmi jednoduchá. Koučovanie rozhodne nie je jednoduchšou cestou k tomu, čo chceme v práci alebo v živote dosiahnuť. Tou by bolo jednoduché opýtanie sa a prijatie odpovede. Koučovanie je ale objavovaním našej vlastnej cesty a podporou nášho vedomého rozhodnutia ísť po nej. Nikto nás nebude držať za ruku a viesť. Na čo aj, veď sme už veľkí. Byť niekomu partnerom na tejto ceste a môcť ho sprevádzať v jeho napredovaní, je pre kouča jedinečným zážitkom a zároveň naplnením.

Pri koučovaní využívam metodiku Brief Coaching s koreňmi vo švajčiarskom inštitúte Solutionsurfers. Ide o koučovanie zamerané na riešenie, „solution focused brief coaching“. Vďaka tomuto prístupu je koučovanie efektívne a zamerané na rýchle pokroky klienta v krátkom čase. 

Tematicky najčastejšie riešime biznis koučing, tzn. naštartovanie a zlepšovanie podnikania pre majiteľov malých, stredných a „startupových“ firiem, manažérsky (executive) koučing zameraný na rozvoj manažérskych a vodcovských zručností a vzťahov a výkonnostný (performance) koučing podporujúci výkon, zlepšujúci výsledky a celkovú efektivitu práce. 

Čo je zvyčajne výsledkom koučingu?

  1. Objavenie, čo chce klient dosiahnuť
  2. Uvedomenie si, čo dokáže a na čom môže stavať
  3. Odkrytie možných riešení samotným klientom
  4. Prevzatie zodpovednosti za splnenie cieľa
  5. Stanovenie konkrétnych krokov na najbližšie obdobie
  6. Posun alebo zmena v správaní, zručnostiach či výkone klienta

Mimoriadny dôraz kladiem najmä na spoľahlivosť, skutočné počúvanie a akceptáciu potrieb klienta, budovanie dôverymlčanlivosť. Koučovanie totiž vnímam ako partnerstvo medzi koučom a koučovaným, ktoré si cením nadovšetko.

„Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu maximalizovať jeho výkon. Skôr, než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie prináša pozitívne výsledky hlavne preto, že vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory a používa špecifické prostriedky a štýl komunikácie. Koučovaný nezískava od kouča fakty, ale s pomocou kouča ich sám nachádza.“

Sir John Whitmore, vedúca osobnosť medzinárodnej komunity koučov

Oslovte nás a vyskúšajte si koučovanie na vlastnej koži.