Ako definovať firemné hodnoty

V čerstvo založenej firme s malým tímom ľudia úzko spolupracujú a rozumejú čo je dôležité pre firemný úspech. S rastom firmy však obvykle rastie aj potreba opísať a komunikovať jasne žiadúcu formu správania – firemné hodnoty. Tie sú piliermi, z ktorých by mali ľudia vo firme vychádzať pri spoločnom úsilí dosiahnuť biznisové ciele. Čo sú firemné hodnoty? Prečo sú dôležité? A ako ich definovať?

Firemné hodnoty a firemná kultúra

Firemné hodnoty sú súborom zásad správania a postojov, ktoré pomáhajú nesúrodej skupine ľudí fungovať ako celok, spolupracovať a smerovať k naplneniu cieľov. Sú podstatou firemnej kultúry.

Firemné hodnoty sú jedinečné pre každú firmu. Vytvárajú unikátnu firemnú identitu, ktorou sa firma odlišuje od ostatných firiem. Úzko súvisia s ambíciami na budovanie obchodných vzťahov a na rast firmy a so zákazníckou spokojnosťou.

Prečo definovať firemné hodnoty

Firemné hodnoty dokážu rýchlo komunikovať želané princípy správania a postoje vo vnútri firmy a aj voči zákazníkom.  

Z biznisového pohľadu majú svoj význam z viacerých dôvodov:

 • Zjednocujú všetkých zamestnancov a robia zo skupiny spolupracujúci tím, čím zvyšujú motiváciu, efektivitu a produktivitu práce
 • Určujú spôsob komunikácie – interne, medzi zamestnancami a tiež externe, so zákazníkmi
 • Manažérom a lídrom pomáhajú prioritizovať a rozhodovať
 • Marketérom uľahčujú vytvárať firemný brand, komunikáciu produktu a služieb a vytvoriť marketingovú stratégiu
 • HR tímu umožňujú budovať firemnú kultúru zohľadnením hodnôt pri procesoch ako interná komunikácia, nábor a výber, adaptácia nového zamestnanca a ďalších
 • Sú základom pre employer brandpomáhajú osloviť správnych ľudí na pracovnom trhu
 • Ovplyvňujú mieru adaptability voči zmene a inovatívnosť firmy

Základné princípy

Nech je spôsob definovania firemných hodnôt akýkoľvek, existujú základné princípy, podľa ktorých sa môžete pri ich tvorbe riadiť.

1. Prepojenie s víziou a cieľmi

Firemné hodnoty majú vždy odrážať ambície na napredovanie vpred a inšpirovať ľudí k napĺňaniu stratégie.

2. Odlišné od konkurencie

Nevytvárajte univerzálne znejúce formulky, ktoré pôsobia nedôveryhodne. Buďte originálni a odlíšte sa od ostatných na trhu.

Až 55 % firiem Fortune 100 má firemnú hodnotu integritu a 40 % firiem tímovú spoluprácu… Pre úspech firiem je však dôležité odlíšiť sa vo firemných hodnotách od konkurencie.

Forbes

3. Jednoduché na porozumenie a zapamätanie

Známe „keep it short and simply“ platí pre hodnoty dvojnásobne. Zložité formulácie znižujú stožnenie ľudí s hodnotami.

4. Aktualizované v čase

Iné hodnoty má firma v raste a iná vo fáze optimalizácie nastavených procesov a zvýšenia ziskovosti. Zohľadnite tieto zámery vo firemných hodnotách.

5. Podporujúce úspech zamestnancov

Definujte firemné hodnoty tak, aby podporili rast a rozvoj ľudí vo vašej firme.

A ešte jedna praktická zásada navyše: radšej sloveso, než podstané meno. Podľa Simona Sineka nemá firemná hodnota vyjadrovať želanú kvalitu alebo vlastnosť vo forme nič nehovoriacich a príliš všeobecných podstaným mien. Má byť popisom želaného správania, ktorý chceme dosiahnuť, s použitím slovesa.

Napríklad:

ZODPOVEDNOSŤ –> PREBERÁME OSOBNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA TO ČO ROBÍME

ADAPTABILITA –> ZMENY NÁS POSÚVAJÚ ĎALEJ

TÍMOVOSŤ –> VÝZVY RIEŠIME SPOLOČNE

Ako definovať firemné hodnoty

 1. Vytvorte kreatívny tím

Vytvárajte firemné hodnoty v širšej skupine ľudí, ktorí sú motivovaní a angažovaní a majú kľúčový význam pre fungovanie firmy. Vyberte ľudí z rôznych oddelení a s odlišnou úrovňou kompetencií a rozdielnymi uhlami pohľadu. Nezabúdajte však, že pri tvorbe hodnôt nejde o celofiremný konsenzus, ale o definovanie strategicky dôležitých foriem správania pre firmu, ktorou chcete byť v budúcnosti.

 1. Revidujte už vytvorené hodnoty

Pokiaľ už máte vytvorené firemné hodnoty, pracujte v skupine s otázkami:

 • Sú naše hodnoty prepojené s aktuálnym biznisovým zámerom firmy, s víziou, misiou a cieľmi?
 • Poháňajú nás naše hodnoty vpred?
 • Rozumejú ľudia definovaným hodnotám?
 • Dávajú hodnoty ľuďom zmysel?
 • Je nejaká hodnota prebytočná?
 • Chýba nejaká hodnota, ktorá podporí aktuálne smerovanie firmy?
 1. Definujte svoje hodnoty

Pri definícii hodnôt vytvorte v skupine diskusiu cez otázky:

 • Aké veci sú pre nás skutočne dôležité?
 • Čo nás všetkých spája a drží pokope?
 • Aké formy správania si vo firme ceníme?
 • Na čo sme vo firme naozaj hrdí?
 • Podľa čoho chceme byť rozpoznateľní?
 • Čo nás odlišuje?
 1. Vyberte naozaj kľúčové hodnoty

V návrhoch na firemné hodnoty nájdite podobné črty a zlúčte myšlienky do užších celkov. Následne v skupine prioritizujte a vyberte kľúčové hodnoty pre stratégiu a fungovanie firmy. Obvykle ich má firma 3 až 7.

 1. Formulujte firemné hodnoty výstižne

Formuláciu hodnôt čo najviac zjednodušte a popíšte tiež výstižne ideálne správanie, ktoré sa za hodnotou skrýva.

 1. Zaveďte a žite svoje hodnoty

Základom úspechu je úspešná implementácia hodnôt do života firmy. Zvoľte vhodný spôsob komunikácie naprieč firmou, pýtajte sa ľudí na ich názor a v prípade potreby revidujte.

Využite pre komunikáciu ambasádorov – angažovaných zamestnancov, ktorí reprezentujú svojim správaním vaše firemné hodnoty. Komunikáciu viete zatraktívniť nápaditou formu prezentácie napríklad cez firemné kalendáre, predmety s témou firemných hodnôt, maľby na stenách kancelárií, atď.

Zahrňte vaše firemné hodnoty do všetkého, čo robíte. Do výberu nových členov tímu a ich začleňovanie do tímu, do riadenia výkonnosti jednotlivcov aj tímov, do vedenia porád, do pravidiel pre odmeňovanie, povyšovanie, internej komunikácie, ale aj spôsobu, akým prepúšťate zamestnancov.

Žite skutočne svoje hodnoty a tešte sa, ak vám prinesú želaný úspech, pevné vzťahy a zákaznícku spokojnosť.

Zaujíma vás viac o definovaní firemných hodnôt? Chcete vedieť ako transformovať vašu firemnú kultúru? Oslovte nás.