Neverbálna komunikácia je mocná zbraň

Hovorí sa, že naše činy dokážu hovoriť oveľa jasnejšie než slová. Nuž, či mal autor tohto slávneho výroku pravdu, necháme na zvážení každého z vás. Na druhej strane však nik nemôže poprieť, že neverbálna komunikácia hrá v našom živote obrovskú úlohu. Môžeme mať perfektne pripravený prejav, ale sklopené oči, nervózne šklbanie rúk alebo prerývané dýchanie o nás môžu prezradiť oveľa viac, než si myslíme. Neverbálna komunikácia je veľmi mocná zbraň.

Prečo je neverbálna komunikácia dôležitá?

V našom dnešnom článku vás prevedieme stručne neverbálnou komunikáciou a vysvetlíme, ako je možné ju čítať počas pracovného stretnutia, pohovoru i bežného dňa. Môžeme vám prezradiť, že význam neverbálnej komunikácie predstavuje podľa profesora psychológie Alberta Mehrabiana až 55% komunikácie. Ďalších 38% predstavuje tón a hlas. Prekvapivo majú slová iba 7% dôležitosť. Inak povedané 93% komunikácie vysielame inak, než slovne.

Postoj tela

Už od útleho veku sme vedení k správnemu postoju tela – vystretý chrbát, ramená mierne vzadu.  Pri neverbálnej komunikácii má pozícia našich ramien a hrudníka veľmi dôležitú úlohu. Napriek tomu však má mnoho ľudí prirodzenú tendenciu hrbiť sa. Hrbenie predstavuje pri neverbálnej komunikácii výrazne negatívny signál – vyjadruje nezáujem, nudu a fakt, že na danom mieste nechcete byť. Naopak, prirodzený a vystretý postoj dáva okoliu najavo, že máte chuť učiť sa a zároveň vzbudzujete i určitý rešpekt.

Do kategórie postoja tela môžeme zaradiť i prekrížene rúk a nôh. Vysielate jasný signál – nemáte záujem otvoriť sa novým nápadom a ťažko spolupracujete s kolektívom. Reč tela hovorí jasným jazykom a nie je možno to zvrátiť ani úsmevom alebo akýmikoľvek slovami. Napriek tomu, že môžete hovoriť o záujme a nadšení, svoje okolie presvedčíte o svojich myšlienkach práve postojom.

Mimika

Výraz našej tváre dokáže rovnako prezradiť o našej osobnosti mnohé. Podľa vedeckých štúdií, populácia Európanov a Američanov viac vníma okolie úst, kým východné populácie dávajú prednosť vnímaniu okolia očí. Naša situácia je momentálne náročnejšia z toho dôvodu, že nosíme rúška a respirátory. Oblasť okolo úst je prekrytá, ale napriek tomu je možno zistiť dôležité informácie.

Zamračená tvár znamená automaticky zlú náladu a neochotu komunikovať. Extrémny úsmev a smiech i nad najmenej vtipnými vecami je zas signálom neistoty a nervozity. Naopak, jemný a prirodzený úsmev hovorí o vyrovnanosti a chuti spolupracovať.

Dotyky

Žijeme v dobe, kedy sa náš svet obmedzil v podstatnej miere na komunikáciu prostredníctvom počítačov. Napriek tomu sme sa rozhodli dotyky nevynechať. V prípade pracovných pohovorov je reč predovšetkým o dotýkaní sa svojho vlastného tela – autokontakt. Môže predstavovať krúženie  prstami po ušnom lalôčiku či opakované trenie očí. Autokontakt predstavuje hľadanie stability a rovnováhy. Rovnako prezrádza, že sa necítime v danej situácii komfortne a hľadáme bezpečie.

Gestikulácia

Gestami sa snažíme podporiť svoje tvrdenia. Problémom nie je ich bežné používanie, ale nadmerné mávanie rukami. Nadmerná gestikulácia často svedčí o tom, že sa rozprávajúci snaží prekrútiť pravdu a upraviť fakty vo svoj prospech. Na druhej strane však môžeme svoje tvrdenia správnou voľbou gest podporiť. Otvorenosť a snahu o kontakt symbolizujú napríklad otvorené dlane.

Utieranie dlaní do nohavíc alebo trenie o stehná je typickým prejavom nervozity. Pri gestikulácii je potrebné všímať si i samotnú povahu gest. Ak je používaný len ukazovák a nie celá plocha ruky, toto gesto je hodnotené ako agresívne a rozkazovačné.

Tón hlasu

Hoci slovný prejav zaraďujeme do verbálnej komunikácie, tón hlasu predsa len patrí do neverbálnej. Rovnako môžeme do tejto kategórie zaradiť i slovné parazity – slová, ktorými sa snažíme vyplniť medzery vo svojom prejave ako napríklad: hm, vlastne, proste. Príliš rýchly tón reči, slovné parazity, povzdychy a pazvuky svedčia okrem nervozity i o nedostatočnej pripravenosti.

Oblečenie a ďalšie prvky

Šaty robia človeka – koľkokrát sme toto známe príslovie počuli? Upravený vzhľad vyžaruje záujem, chuť učiť sa a spokojnosť. Neupravený vzhľad je zas jasným signálom nezáujmu. Svojmu oblečeniu je potrebné venovať skutočnú dávku precíznosti.

Očný kontakt

Do neverbálnej komunikácie môžeme zaradiť i očný kontakt. Snaha vyhnúť sa očnému kontaktu rozhodne nie je správnym krokom. Vzbudzuje v ostatných pocit, že sa snažíte téme vyhnúť a niečo skrývate. Vyjadruje nízke sebavedomie a nezáujem. Očný kontakt je dôležitým komunikačným nástrojom, ale je potrebné optimalizovať ho. Neochvejné pozeranie do očí je rovnako nepríjemné, ako snaha vyhnúť sa očnému kontaktu úplne.

Neverbálna komunikácia je minimálne tak bohatá ako verbálna. S jej pomocou môžeme rozoznávať a vysielať pocity a myšlienky oveľa efektívnejšie. Dnes nám ostáva vďaka rúškam a online priestoru mnoho informácií utajených, ale oblečenie, tón hlasu, očný kontakt alebo niektoré gestá sú stále jednoducho čitateľné. Využívajte ich teda maximálne vo svoj prospech.

Chcete vedieť viac o práci s neverbálnou komunikáciou? Oslovte nás.